Username
  Password
    


คำแนะนำการใช้งาน

Username รหัสนักศึกษา เช่น 543210

Password วันเดือนปีเกิด เช่น 1 ม.ค. 2550 password คือ 01012550

---------------------------------------------------------------------------

ปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินล่าสุดวันที่ 17/10/2559 เวลา 8:33 น.

ปรับปรุงข้อมูลเวลาเรียนล่าสุดวันที่ 17/10/2559 เวลา 8:35 น.

ปรับปรุงข้อมูลคะแนนเก็บล่าสุดวันที่ 17/10/2559 เวลา 8:35 น.

ปรับปรุงข้อมูลผลการเรียนล่าสุดวันที่ 17/10/2559 เวลา 8:36 น.

---------------------------------------------------------------------------

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
สถิติการเข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30 คน
ผู้ชมทั้งหมด 131,169 คน

AKSORN PATTAYA TECHNOLGICAL COLLEGE : Copyright © 2009 Dean Udom. All rights reserved. Design By A-TECH Update 28/06/2014